Simonly.nl:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Simonly.nl

Artikel 1 Definities:
1.1 simonly.nl: een vergelijkingssite en functionaliteiten e.d. die onder de naam simonly.nl en/of Sim Only B.V. wordt aangeboden op het internet (hierna te noemen: ‘Sim Only)’;
1.2 simonly.nl is een handelsnaam van Sim Only B.V., gevestigd aan aan de Lange Beestenmarkt 52a (2512 EG) Den Haag, KvK-nummer: 61723533 ;
1.3 Dienst: alle via Sim Only aan de Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten alsmede overige aanverwante diensten van de aangesloten Partners;
1.4 Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met een Provider via Sim Only;
1.5 Partner: een Provider dan wel een partnernetwerk die namens een Provider bij Sim Only is aangesloten om haar diensten via www.simonly.nl aan te bieden;
1.6. Provider: de bij Sim Only aangesloten Telecomprovider waarmee de Klant een Abonnement afsluit;
1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd van 14 (veertien) dagen af te zien van de Overeenkomst en de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden;
1.8. Bedenktijd: de tijd van 14 (veertien) dagen waarbinnen de Consument af kan zien van de Overeenkomst en de Overeenkomst kan ontbinden;
1.9. Herroepingsformulier: het formulier van Provider waarmee de Consument aan kan geven af te zien van de Overeenkomst en van zijn Herroepingsrecht gebruik te maken;
1.10 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan per mail;
1.11 Consument: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst sluit met de aangesloten Provider via Sim Only;
1.12 Overeenkomst: de Overeenkomst die de Klant afsluit met met een aangesloten Provider via de tussenpersoon Sim Only;
1.13 Abonnement: de Overeenkomst die de Klant sluit met een Provider.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst tussen Provider en Consument komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij de door Consument aangewezen Provider en het accepteren van diens Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden van de aangesloten Providers kunnen worden ingezien en gedownload op de site van Sim Only. Totdat de Klant met Provider een Abonnement afsluit, zijn deze Algemene Voorwaarden van Sim Only op haar dienstverlening van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de Klant en Sim Only overeengekomen zijn.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sim Only en de Klant zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dient deze situatie beoordeeld te worden naar het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Karakter overeenkomst
3.1 Indien de Klant een Abonnement afsluit, zal Sim Only enkel optreden als bemiddelende partij. Sim Only zal de Klant met de Provider in contact brengen en eventueel namens haar de benodigde gegevens verzamelen, zodat een Abonnement afgesloten kan worden.
3.2. Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.
3.3 Sim Only zal nooit partij zijn bij het Abonnement dat de Klant sluit met een Provider en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens dienstverlening.
3.4 Bij het sluiten van een Abonnement via Sim Only dient de Klant akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Provider. Deze Algemene Voorwaarden regelen de Abonnementsvoorwaarden tussen de Klant en de Provider. Klachten rondom het Abonnement dient de Klant direct bij de Provider te melden.
3.5 Sim Only garandeert niet dat de Provider het Abonnement accepteert en afsluit. De Provider kan op basis van een risico onderzoek, zoals maar niet beperkt tot, een kredietwaardigheidsonderzoek, besluiten om het Abonnement niet aan te gaan met de Klant.

Artikel 4 Aanbod en Aanbiedingen
4.1 Sim Only zal zich inspannen om de meest recente aanbiedingen van Providers op te nemen op haar vergelijkingssite maar kan niet garanderen dat de tarieven en/of aanbiedingen actueel, accuraat en/of zonder fouten zijn. De informatie die Sim Only bij het verstrekken van haar Dienst is gebaseerd op de informatie die aangesloten Providers haar verschaft. Deze zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op Sim Only wordt getoond. Elke Provider is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond.
4.2. Alle via Sim Only aangeboden aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 5 Bedenktijd en Herroeping Overeenkomst
5.1 Indien de Klant een Consument is, dan heeft de Klant een bedenktijd van 14 (veertien) dagen. Tijdens de bedenktijd heeft de Consument om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
5.2 De bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de Overeenkomst met Provider.
5.3 Indien de Consument de Overeenkomst wenst te ontbinden, dan kan de Klant de Overeenkomst ontbinden door gebruik te maken van het modelherroepingsformulier via de website van Provider
5.4 Indien de Consument tijdens de bedenktijd het Abonnement al gebruikt heeft, dan wijst Sim Only de Consument op de mogelijkheid dat de Provider de gebruikerskosten in rekening kan brengen voor de periode dat het Abonnement in gebruik is genomen en/of retourkosten voor eigen rekening van de Consument kunnen zijn. Sim Only raad Klanten aan de Algemene Voorwaarden van de Provider over het Herroepingsrecht/Bedenktijd goed door te lezen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens opzet en/of roekeloosheid door Sim Only, is de totale aansprakelijkheid van Sim Only wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
6.2 De aansprakelijkheid van Sim Only voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
6.3 Sim Only dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
6.4 Sim Only kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wegens een toerekenbare tekortkoming van een Provider voortvloeiende uit het Abonnement. Sim Only verwijst naar de Algemene Voorwaarden van Provider voor de afhandeling van klachten en/of schade voortvloeiende uit het Abonnement.

Artikel 7 Privacy
7.1 Sim Only respecteert de privacy van haar klanten en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Sim Only houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Sim Only verwerkt en voor welke doeleinden is te vinden in het Privacy Statement van Sim Only.

Artikel 8 Geschillenbeslechting
8.1 Partijen doen enkel een beroep op de rechter, indien de partijen er na uiterste inspanning onderling niet uitkomen.
8.2 Geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1 Op elke overeenkomst tussen Sim Only en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Wijziging van de voorwaarden
10.1 Sim Only is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
10.2 Sim Only verstrekt de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant. Indien geen tijdstip is meegedeeld, treden wijzigingen voor de Klant in werking zodra hem de wijziging is doorgegeven.

Algemene Voorwaarden Sim Only- versie 2.0- 2015


Voor de algemene voorwaarden van de telecomproviders kunt u onderstaande links raadplegen:

Algemene voorwaarden KPN
Algemene voorwaarden Telfort(pdf-file)
Algemene voorwaarden Vodafone (pdf-file)
Algemene voorwaarden T-Mobile
Algemene voorwaarden Simpel
Algemene voorwaarden BEN (pdf-file)
Algemene voorwaarden hollandsnieuwe (pdf-file)
Algemene voorwaarden Tele2 (pdf-file) en Aanvullende voorwaarden Tele2 (pdf-file)
Algemene voorwaarden Ziggo (pdf-file)
Aanvullende voorwaarden Ziggo Mobiel (pdf-file)
Algemene voorwaarden Youfone

Voor een zo goede mogelijke gebruikerservaring gebruiken wij cookies voor technische, meet- en marketingdoeleinden. Door verder te gaan op onze site gaat u hiermee akkoord.
Leest u voor meer informatie ook onze Privacy verklaring. Sluiten x